лого цифровизация 5

ARCTIC MULTILINGUAL PORTAL

Одулпэ титтэ сам моннуни – мит одулпэ (одул) вадул луси титэ мондин «сильный». Одулпэ модони атахун улуспэгэ Республика Саха (Якутия), тасилэ Магаданский лэбиэгэ, таат Чукуоткэгэ. Одулпэ таат вадулпэ – шоромоньулпэндьэ омнипэлэк, тудаа титтэл нингэт модойонпэк Ордьол таат Пудилаагэтбэдэк Сибирьгэ. Ученыйпэ моннуги эдуон чуольэдомни одудаажуньэлбэнпэ омнипэлэк – когимэпул, алайпэпул, чуванцепул, ходинцепул тасилэ ийэнбэнпэ, титтэл уральский аажупэгэт йиэн одул группэ онил.

Йобийэн одулпэ модони Верхнеколымский улускэ РС (Я) Нелемнэйгэ, таат районный центрэгэ Зырянкэгэ. Иркин тысяча куниркильдьоодьэ исто мал5илэкун кунэль куниркильдьоой буди ньэмол5илгэ (1989 г.) переписькэ шурэлэни одупэ иркин исто мал5илэкун куннэль мал5алой буди (186) шоромоньэт льэни. Титтэл нумэйэкльэ, эйриэнуннуни, чулэ куддиэнунаа, анилэк иксинунилэ, тоукэпул мойнунаа.

Вадулпэ модони Нижнеколымский улускэ РС (Я), Андрюшкинэгэ, Колымскэйгэ таат улус центрагэ, Черскэйэгэ.Титтэл аасьэ мойт модонил, нумэйэклиэ эйриэнуннуни, анилэк иксьинунилэ. Титтэгэ переписькэ иркин тысяча куниркильдьоодьэ исто мал5ылэкун куннэль куниркильдоой будиэ ньэмол5илгэ шурэлэшой титтэгэ атахун исто мол5ан кунэль йаалой буди шоромо льэй. Одуулпэ чаалот модони Среднеколымскэйгэ, Нижнеянскэйгэ (Индьигир унунгэ) улуспэгэ. Якутский городкэ модонил атахун исто одулпэлэк. Чуванцепул – одулпэ лусипэньэ модот куни мал5илэкун буди – куни куниркильдьоол буди векпэгэ титтэ аажугэлэ йонронаа.

Мит Верхнеколымский одулпэгэт идьии айи мит аажугэлэ эл лэйдинаа.Идьии атахун тысяча куни ирки буди ньэмол5илгэ одул аажуу лэйдийон одулпэ поньоони – кунильоой шоромопул, таат нилги эл анньаану одул титэ. Одулпэ культурэпки, чоольоодьэ культурэк Северо-Восток Российагэ, нинго тысяча ньэмол5илньэй историйэк льэй одулпэгэ. Ажуупэги одупэ – угро-финский аажулэк.

Фольклорпэги, материальный культурэпки кудиэни фолькориэнин, матер. культурэпкин нганасанпэньэ, энцэпньэ, ненцэпньэ – самодийценьэ Зап. Сибири, таат айи эрпэйэпньэ таат палеазиатский шоромопулньэ (чукчи, эскимосы). Одуонгэт одул культурэпки инэр эл йуотэйэк. Чульдьиигэ «Йукуодьэ тэрикэдиэк», тан тэрикэдиэ мархильнот кудэй, чульдьи тулут адилнот кудэй, таат омось атахлот мадаани.

Ученыйпэ моннуги тудаа тан одупэ пуркийштэ тысяча ньэмол5илгэт йоло5удэ модойонпэк тин Северо-восточный Азийа лэбиэгэ. Таат, тасилэ тинидэ кэлльэлни эрпэйэпул титтэ аасэпньэ, таат йахапэ кэлни, тинидэ йахани й5адаасьэньут, хоробэньут. Лусипэ кэлдэллэ христианский религийэк кэсинилэ. Одуонгэт одуон лэйдит, одуупэ чульдьиипэгэ пундиэнуннуна Христоскэлэ, Сатанагэлэ, Ной пулуткэлэ.

Эдин книгэ чунут тит онмэгэ ойугэн, ходольэт туда одупэ, таат миэйонгэ модот, энни тин мит одун лэбиэгэ.

Scroll to Top
Scroll to Top