лого цифровизация12

арктический
многоязычный портал

Холҕут ньиэдьиил

Озвучиват на языке лесных юкагиров
Любовь Николаевна Дёмина

“Легенда о мамоне”-книга для чтения
на языке лесных и тундровых юкагиров 2007

Текст на языке лесных юкагиров

Текст на языке лесных юкагиров

Чэбильгэн хануйльэл иркин одул шоромоньулпэ. Чомоол адуеги хамиэдьаануй эсиэнин кудэдэдин эндьооннэ-эмдьолбэ нпэ эмэйньэ поньоонульэлни нумэгэ.

Йорпурэн вадуннймэн чиик хануойильэлинул Чамуолэл куодьэдуопэги тудэ амаа5алэ иэруудэ5э чамбиинулльэлум, тан льукуолэл уорпэ титтэ эньиэньэн нимэ5э поньаанулльэлни.

Иркидьэ эсиэ адуоньэ нумэ йиэкльин хонльэлни, йал5ил архаа йахаальэлни, таа йуельэлна лэбиэгэт эгэйдэйэ чомоодьэ атахун амунпэлэ. Титтэл тан амунпэгэлэ йархужэшаальэлна, лэбиэгэт абудудэ.

Маархадьэн амаапэги тудэ куодьэдуоньэн иэруучэр кэвэйльэлни, йал5илнинь кэриэн и тадаат лукул тудуруут чамэ саль5ариипэ курульуолпэдэ5энэ йуонаа. Титтэл тан чамэ салызариипэлэ тунгудэн-тиэнгудэн ча5адьэстэн лукул тудуруут ваарэйлаанаа.

Тии лэбиэ нойпэдэ аал иркиэльэл, амунпэ
норхо5аальэлни таасилэ йэдэйльэл чомоодьэ эндьоон йооги.

Полчэнмэ угурчэпэгин алба5а лукул льиркиэнаай, чамэ саль5ариипэ мэ ча5адьаани тадаат йэлэкунугурчэньдьэрукун чамэ йуоги курульуомуй.

Лэбиэгэт укойльэл чомоодьэ эндьоон-хол5от, эсиэ адуодэньэ тан инэргэ лоудульэлни, титгэгэлэ лэбиэлэ шаарльэлум.

Лукул тудуруут чамэ йэлэкунугурчэньдьэрукунэк-хол5олэн пулгэйл, тан амаапэги тудэ куодьэдуоньэн тан экуу5а кэриэни, лукул титтэ5энэ мэр умусэйм.

Паайпэ ибилиэллэ, эндьоонгэлэ орньэрильэлум: “Ноноон кудэдэмэк митул лэгитэйэ шоромопул — пулут таасилэ адуо Идьии мит лэндоолит амдатчиили! Идьии Тэт митул лэгитэк!

Пайпэ йэлэкунугурчэньдьэрукуннинь оориньэрэн мэр орньиэнаай. Хуодиир мит лвгитиичэпэ пуньмэк? – мэт конмэ тадаат куодьэдуо.Хадьир мит тэнибуньир йабатэйли! Хадьир тэт митул логигэк!

Кэбэсь хол5от йа5ил йа5илгэн, хадунгэ тудэл эгиэдэллэ илитэм, таа поньоони эмбэйэ, шоромо эл лэйдоойэ, эмидьэпул.

Хол5ол йал5ида5ал5ан ууй, тан хадаа тудэл аарэй тадаат йуочии, мэ хуодэбандьэ тороньэирукуипэк поньаан ул.

Паайпэ тан эмидьонпэннкиэсь, йуом — титуон толоупэлэк ходоонил! Таатмиэ хол5от оольэл: паайпэнин, уорпэнин лэгулэк поньиильэлум, Лэндоолит эл амданиккэн монут.

Пайпэ кэлуй тадаат йуом — ан талавпэлэн худуол5ул! Ан таат бандьэ хол5ол нолльэнь: лэгулэ пайпэнинь тадааг уорпэнинь попьильэлум, тэнубуньир, эл йабан у5ан монур.

Нингэльидьэ тудэл йэдэйнульэл, таат лэгитиэльэлум амдайэ ханичэ шоромонтэйлэ

Пойойнэн тудэл йэдэйнулльэнь тадаат эвльикиэльэлдэ йэруучэ чии5анэ логитиэнулльэлум.

Иркидьэ паайпэ ин родьильэлум, тудин кэлльэл хол5от, молльэл: “Мэт боусьэ мэ кэбэсьэ, идьии титкэлэ лэгитэтум йэн хол5от”.

Маархадьэн пайпэ нун ниндэ5энэ хол5ол тудинь келльэнь тадаат мони: “Мэт хадьир мэ кэвэчэн, мэт льуолуол5а виэлльэ, гитхэнэ логитэт”.

Мэжжэсь чомоодьэ чумгрэлгэт паайпэ, нумэгэт йуом – шэйрэсьэ пугэлбиэньэйэ пудэнмиэдьэ чомоодьэ шоромоло.
Тудэл кэсиимэлэ толоупэгэлэ, попьагальэлум нумэ архаа.

Чамэ чугирэлгат пайнэ мондьэйльэнь, нимэ5эт йокэ пулгэрэймэлэ тадаат чамэ амунньэй монильэньтэгэньэй, сукидьэврэй, халдэйнуй квдэттэгэлэ йуомэлэ. Тудэ иэруул5анэ — талавпэлэ нимэ валь поньим.

Идьии чуотэ пугэлбиэньэйэ шоромо – чучуна лэгитиэм ханичэ шоромопулгэлэ.

Танун лайаат монильэнтэги кодэ-Чучунаа иэруучэ чии5анэ логитиэнаам.

Боусьэ-шо5иэй тудэл таннуги, ханьин уорпэпул чоммунуни, омосьо ханичэпулноот кудэни.

Тудэл сауаай, уорпэ чамульэлн удэуэ гадаат иэруучэиэ нолаальэльгудэгр.